ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За ИАЛ

Тази секция съдържа всички категории статии с общо предназначение.

Например: История, Структура, Годишни доклади и пр.

Комисия за лекарствени продукти

 Със Заповед № ЗОА-0988 от 30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЛПХМ

Председател: член кореспондент проф. д-р Мила Власковска - Медицински факултет към Медицински университет-София.

Заместник-председател: д-р Любина Тодорова – директор на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Членове:

 1. Проф. д-р Николай Данчев, Фармацевтичен факултет на Медицински университет, гр. София;
 2. Проф. д-р Огнян Георгиев – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 3. Д-р Ани Николова Златарева – Петрова, ОДОЗСС, гр. София;
 4. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ;
 5. Проф. д-р Вихра Миланова – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 6.  Проф. д-р Златимир Коларов – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;
 7. Проф. д-р Здравко Каменов - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 8. Проф. д-р Людмила Матова - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;
 9. Проф. д-р Нина Гочева – Национална кардиологична болница;
 10. Проф. д-р Майда Тихолова – Митова – Катедра по инфекциозни болести, МУ – София;
 11. Доц. Данка Обрешкова – Фармацевтичен факултет, МУ – София;
 12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;
 14. Проф. Венета Божинова - МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София;
 15. Проф. Маргарита Касърова – Трайкова, Фармацевтичния факултет към Медицински университет, гр. Пловдив;
 16. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм. мзм – декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет, гр. Пловдив;
 17. Мери Бориславова Пейчева – Директор на дирекция ПАФДУК, ИАЛ;

 

Секретар: Вержиния Кафалджиева- главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност

 

Със Заповед № ЗОА-0990 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЛПХМ

Председател: Д-р Мария Попова - директор на Дирекция “Контрол на лекарствената употреба“, ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата;

Зам. председател: Розалина Кулаксъзова-Жекова - Директор на Дирекция “Лекарствена информация и неинтервенционални изпитвания“, ИАЛ;

Членове:

 1. Проф. Д-р Мила Власковска - председател на КЛП, представител на България в CHMP;
 2. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова - Медицински университет - гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;
 3. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм - Медицински университет - гр. Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;
 4. Проф.д-р Илко Гетов - преподавател към Катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факулет към Медицински университет-гр. София, председател на Бъгарски фармацевтичен съюз;
 5. Доц.д-р Маргарита Бояджиева - началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ ЕАД- гр. София;
 6. Доц. д-р Емил Гачев - ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет –гр. София;
 7. Доц. д-р Любомир Дурмишев - дерматолог в кожна клиника УМБАЛ “Александровска„-гр. София;
 8. Доц. д-р Милка Нашар, дф - Катедра “Биохимия,молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет по фармация, Медицински университет - гр. Варна;
 9. Маг. фарм. Радина Димитрова - главен експерт в отдел «ОКПКД», в Дирекция “РУЛП“, ИАЛ;

Секретари:

 1. Ина Георгиева - главен инспектор в отдел «Лекарствена безопасност», Дирекция НПИ, ИАЛ
 2. Маг. фарм. Анна Маринова - главен експерт в отдел «Лекарствена безопасност, Дирекция ПЛБКИ, ИАЛ

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0994 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за хомеопатични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ

Председател: Анри Анжел Аструг – Катедра “Фармакология“, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Зам. председател: маг. фарм. Дафна Владимирова Маринкева – гл. експерт, oтдел ОКПКД в Дирекция “Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ

Членове:

 1. Д-р Мариан Стоянов Иванов – вътрешни болести;
 2. Доц. Ирина Николова Николова, д.м. – Фармацевтичен факултет, МУ-София;
 3. Маг. фарм. Венцислав Илиев Илиев- началник на отдел “Клинични изпитваия“ в Дирекция “ПЛБКИ“;
 4. Доц. Ива Стефанова Христова – НЦЗПБ;
 5. Д-р Райна Павлова Томова-Пехливанова – вътрешни болести, съосновател и управител на Европейската школа по клинична хомеопатия, лекар хомеопат в “МЦ Медик 1“;
 6.  Д-р Слави Иванов Филчев, д.м. –завеждащ детско отделение в V МБАЛ – София;
 7. Д-р Петко Стоянов Загорчев – началник на ОАИЛ, МБАЛ – Шумен.

Секретар: Валентин Людмилов Котов –младши експерт, в отдел ОКПКД в Дирекция “Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ.

Комисия за растителни лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-1000 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за растителни лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ:

Председател: Доц. Илина Николаева Манова – ФФ към МУ, гр. София

Членове:

 1. Д-р Васил Венциславов Шишков, Клиника по пневмология към ВМА.
 2. Д-р Албена Любенова Телчарова, Специализирана болница за активно лечение на детски болести към МА, София.
 3. Доц. д-р Ирина Николова – ФФ към МУ, гр. София.
 4. Доц. Милен Димитров - ФФ към МУ, гр. София.
 5. Д-р Елка Мишева – Маркова – УМБАЛ „Св. Ана“.
 6. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн, ръководител на катедра „Фармакология“, ФФ към МУ, гр. София;
 7. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм –декан на ФФ към МУ- гр. Пловдив.
 8. Доц. Добри Иванов, дб, ръководител катедра „Биология“, Факултет по фармация, Медицински университет - Варна.
 9. Доц. Станислав Георгиев, дф, Факултет по фармация, Медицински факултет – Пловдив.

Секретар: Дафна Владимирова Маринкева – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ.

Комисия за имунологични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-1001 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за имунологични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗЛПХМ

Председател: чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн – ръководител на университетска катедра „Медицинска микробиология“, декан на Медицински факултет, Медицински университет-София.

Заместник-председател: Людмил Антонов – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Членове:

 1. проф. д-р Пенка Переновска, дм – Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
 2. проф. д-р Тодор Попов – алерголог, катедра „Клиника по професионални заболявания“ в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД;
 3. проф. Славина Сурчева – фармаколог, Катедра „Фармакология и токсикология“, Медицински факултет, Медицински университет-София;
 4. доц. д-р Дончо Пейчев, дм – началник на Отделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания;
 5.  доц. д-р Евелина Пазванска – Отделение за анестезиология и интензивно лечение, „IV МБАЛ-София“ АД;
 6. д-р Радосвета Филипова – Министерство на здравеопазването;
 7. д-р Тихомир Мустаков – алерголог в Клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Секретар: Ивелина Терзиева - главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Комисия за радиофармацевтици

Със Заповед № ЗОА-0989 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за радиофармацевтици по чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗЛПХМ

Председател: Доц. Д-р Марина Гарчева - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия.

Зам. Председател: Людмил Антонов, главен екперт, отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ

Членове:

1. Проф. Д-р Ирена Костадинова – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

2. Проф. Д-р Дойчин Минчев – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

3. Проф. Д-р Елена Пиперкова – НСБАЛО;

4. Доц. Антония Цоневска – НСБАЛО;

5. Румяна Коцева – Агенция по ядрено регулиране;

6. Д-р Соня Сергиева – ОДОЗС, София

Секретар: Мина Ташева – главен експерт в отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ

Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията

Със Заповед № ЗОА-0009 от 05.01.2021 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията по чл. 47, ал. 1, т. 6 от ЗЛПХМ:

Председател: Д-р Маргарита Гизова – МБАЛ „Света Анна“ АД

Зам. Председател: Венцислав Илиев Илиев – началник на отдел „Клинични изпитвания“, ДПЛБКИ, ИАЛ.

Членове:

 1. Доц. д-р Радка Тинчева – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 2. Д-р Елисавета Левунлиева – Национална кардиологична болница;
 3. Доц. д-р Мариана Маринова – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 4. Проф. д-р Боряна Слънчева – „СБАЛ АГ- Майчин дом“ ЕАД;
 5. Д-р Радка Христова - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 6. Д-р Радосвета Филипова – ДООЗ, МЗ;
 7. Проф. Николай Ламбов – Фармацевтичен факултет, МУ;
 8. Доц. д-р Иванка Ганева - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;

Секретар: Евелина Пенчева Шумкова – главен експерт в отдел „Лекарствена информация“ , ДЛИНП, ИАЛ

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии

Със Заповед № ЗОА-0999 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за лекарствени продукти за модерни терапии по чл. 47, ал. 1, т. 7 от ЗЛПХМ

Председател: проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Университетска болница „Лозенец“.

Заместник-председател:

Членове:

 1. проф. Генка Петрова, дфн – Мeдицински университет - София, Фармацевтичен факултет;
 2. проф. д-р Любомир Спасов, дм - национален консултант по трансплантология;
 3. проф. д-р Георги Михайлов, дм - национален консултант по клинична хематология;
 4. проф. д-р Драга Тончева - национален консултант по медицинска генетика;
 5. доц. д-р Иво Петров - национален консултант по инвазивна кардиология
 6. проф. д-р Иван Миланов, дмн - национален консултант по нервни болести
 7. проф. д-р Елисавета Наумова, дмн - национален консултант по клинична имунология;
 8. проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн, национален консултант по ортопедия и травматология;
 9. Мери Пейчева - директор Дирекция ”Правни, административни-финансови дейности и управление на качеството“, ИАЛ;
 10. маг. фарм. Розалина Кулаксъзова – Директор на Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;
 11. д-р Евелина Шумкова – главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;

Секретар: маг. фарм. Емилия Стоянова - главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;

Заявление за определяне на принадлежност на продукт

Със Заповед № А-17-0007 от 09.01.2017г.,  на Изпълнителния директор на ИАЛ,  изм. със Заповеди №  А/17-0773/08.11.2017г. и № ЗОА-0478/03.08.2018г.е определен съставът на Комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти:

Председател: Розалина Кулаксъзова – директор на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“

Заместник-председател: Мери Пейчева – директор на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

Членове:

 1. Д-р Констанца Ангелова, дм – Национален център по обществено здраве и анализи.
 2. Д-р Нелия Микушинска – Министерство на здравеопазването;
 3. Проф. Данка Обрешкова, дф – Фармацевтичен факултет, МУ-София;
 4. Д-р Румяна Йорданова – Българска агенция по безопасност на храните;
 5. Проф. д-р Донка Байкова, дм – специалист по хранене и диететика, ФОЗ, МУ-София;
 6. Тодор Даракчиев – началник на отдел „Надзор и инспекции“, ДНПИ, ИАЛ;
 7. Дафна Владимирова  Маринкева – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ;
 8. Проф. Веселка Дулева, дм – Национален център по обществено здраве и анализи;
 9. Веска Гергова – гл. юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество“, ДПАФДУК, ИАЛ;

10.Доц. Анна Тодорова, дф- ръководител УС към катедра „ Фармацевтични науки и фармацевтичен  мениджмънт“, Факултет по фармация, Медицински факултет- Варна.

 

Секретар: Светослава Ханджиева – младши експерт в отдел „Неинтервенционални проучвания“ в Дирекция “Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ.

Страница 1 от 3