ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уведомления по чл. 54 от ЗЛПХМ

Уведомления по чл. 54, ал. 2 и 4 от ЗЛПХМ (1.07.2024 г.)

Уважаеми госпожи и господа,

Напомняме на притежателите на разрешения за употреба/удостоверения за регистрация и на техните представители, че във връзка с подадени уведомления по чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от ЗЛПХМ за периода 2022-2023 г., е необходимо да подадат в ИАЛ актуална информация за възстановяване на продажбите на територията на България на съответния лекарствен продукт или за удължаване на периода на преустановяване. Информацията следва да се предостави, когато периодът на преустановяване, посочен в уведомлението, е изтекъл и:

  • Не е подадено уведомление за удължаване на срока на преустановяване, или
  • Не е подадена информация за възстановяване на продажбите.