ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0717/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1022-1/07.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 112, издадено на „АРВЕН К и К“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1345, район Илинден, ул. „Хисаря“ № 3 А, с ръководител магистър-фармацевт Димитър Георгиев Мадански,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0715/15.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 1722-НА/28.09.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Варна, ул. „Дрин“ № 45, вх. А, издадено на маг.-фарм. Асенка Илиева Колева, с ръководител маг.-фарм. Асенка Илиева Колева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0701/09.08.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-224/23.05.2017г., издадено на „Мегалайф” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Персенк“ № 61, вх. А, ап. 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0551/30.07.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T- 337/10.12.2010 г., издадено на „Комерс Груп Лимитед” ЕООД 201237043, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Дунав“ № 15, вх. А, ет. 1, ап. 3 и адрес на складовото помещение: гр. София, кв. „Враждебна“, ул. „2-ра“ № 15, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0384/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № АП - 1485/12.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: в гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 6, партер, издадено на „Виста Фармаси 2012“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Петър Георгиев Радилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0388/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 6006 - НА/12.05.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Смирненски, община Ветрово, област Русе, издадено на пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0389/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 1552/23.04.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Щръклево, община Иваново, ул. „Васил Дичев“ № 16, издадено ЕТ „АСТРА - ДАНИЕЛА ИВАНОВА“, с ръководител пом.-фарм. Даниела Александрова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0405/07.06.2019 г е прекратено Разрешение № 2457-3/27.02.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Кирил и Методий“ № 22, издадено на “ИСИКОЛ” ЕООД, ЕИК 202220958, с ръководител маг.-фарм. Мария Георгиева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0409/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 3555-1/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 36, издадено на „Аптека Бони” ООД, с ЕИК: 112662500 и с ръководител маг.-фарм. Богдана Михаилова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0411/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1518-1/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Виа Понтика“ № 37, издадено на „АХА ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Мирослав Калинов Примов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates