ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0326/30.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 797-НА/26.03.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 67, вх. А, издадено на Цветанка Игнатова Хаджимитова, с ръководител маг. фарм. Цветанка Игнатова Хаджимитова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0320/30.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3735/07.01.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 167, вх. Б издадено на ЕТ „Биофитохим-Хриска Бъчварова“, и с ръководител магистър-фармацевт Грета Маринова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0313/25.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3204/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 24, вх. Б, издадено на „Ирис - МБ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Василева Борисова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0311/23.05.2018 г. e отнето Разрешение № АП-1162-1/23.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 46, издадено на „СИМС 91“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Юлия Алексеева Бойчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0310/23.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3219/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. 14, вх. В, ет. 1, ап. 5, издадено на „ФАРМАКОНСУЛТ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Драгомир Христов Чернев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0309/23.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-509/30.09.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, ул. "Средна гора" № 1, издадено на ЕТ „Стефан Николов - Ясперс“ с ръководител маг.-фарм. Стефан Николов Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0294/14.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 3684-2/26.08.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, издадено на  „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.- фарм. Нели Игнатова Стайкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0017/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1570/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, Търговски комплекс „Пасаж“, издадено на „Пиринфарма 2000” ЕООД и с ръководител маг.-фарм Надя Димитрова Пицина, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-230/07.04.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-184/02.12.2015 г., издадено на „КАБАН КОМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джабаров“, бл, 33А, вх. В, магазина като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗАО-0199/18.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1378/25.11.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, издадено на „ГЛОБОМЕД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Веселин Миленов Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates