ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АССА ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0877/03.11.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1087/09.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 2, издадено на „АССА ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Сабиха Сабри Родоплу Халил, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg