ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ООД

Със заповед № ЗОА-0022/24.01.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1752/18.10.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, Автогара „Север“, ул. „Димитър Стамболов“ № 2, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ 2“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Нина Атанасова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

SSL Certificates