ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИМАКС“ ООД

Със заповед № ЗОА-0180/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1060/13.07.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Несебър, м. Кокалу, УПИ 51500.86.13.1.19, издадено на „МЕДИМАКС“ ООД, ЕИК 102693472 и с ръководител магистър-фармацевт Костадин Борисов Пенков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

SSL Certificates