ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛФА - ВИЛ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 3422/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград , ул. „Сан Стефано“ № 7, издадено на „АЛФА - ВИЛ“ ООД, ЕИК 160041650 и с ръководител маг.-фарм. Слави Стефанов Славов , като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.