ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0054/27.01.2022 г. прекратявам производство по издаване на  Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открито със заявление с вх. № ИАЛ-27744/04.06.2021 г., подадено от управителя на „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Роза“ № 29 А, вх. 3, ап. 75 на основание чл. 229, ал.4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, поради неотстраняване на констатираните несъответствия или непълноти по заявлението и приложените документи.от „ЕРИДАН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 103654757 в законоустановения 60 дневен срок.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Със заповед № ЗОА–0144/28.02.2022 г. отнемам Разрешение № 2620/05.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Младост“, Търговски комплекс „Младост 1 – А“, издадено на ЕТ „БОГИНЯ ГРИГОРОВА“, ЕИК: 831130245, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост, ж. к. „Младост 1 А“, бл. 511, вх. 1, ет. 8, ап. 22, с ръководител магистър-фармацевт Богинка Асенова Григорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0110/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 3617-НА/30.10.2000 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „А. Пандурски“ 9, издадено на маг.-фарм. Мая Александрова Хаджигеоргиева, регистрирана като ЕТ „МАЯ ХАДЖИГЕОРГИЕВА“, с ЕИК 121735602 и с ръководител магистър-фармацевт Мая Александрова Хаджигеоргиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0109/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 5607-НА/05.11.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Райко Алексиев“ 40, издадено на маг.-фарм. Станислав Бориславов Цанков, регистриран като ЕТ „СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ - АЛМА“, с ЕИК 130963715 и с ръководител магистър-фармацевт Станислав Бориславов Цанков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0108/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 2851/16.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Асен Златаров“ 18, издадено на „АВОРАДО 777“ ЕООД, с ЕИК 200519776 и с ръководител магистър-фармацевт Пролет Димитрова Павлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0105/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 586/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 145, издадено на маг.-фарм. Димчо Ангелов Даскалов, регистриран като „РУМЕКС - 1“ ЕООД, с ЕИК 175415851 и с ръководител магистър-фармацевт Димчо Ангелов Даскалов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0103/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4239-1/28.02.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Горни Богров“, ул. „Трети март“ № 12, издадено на „ЛЕКФАРМА“ ООД, с ЕИК 131163473 и с ръководител магистър-фармацевт Иванка Маринова Захариева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0102/10.02.2022 г. отнемам Разрешение № 1896/14.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Света троица“, бл. 204, вх. А, издадено на ЕТ „ПАНАЦЕЯ – 98 – ЮЛИЯНА ЛАВРОВА“, с ЕИК 121630722 и с ръководител магистър-фармацевт Юлияна Николова Лаврова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0101/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 4941-НА/14.01.2002г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Цар Иван Асен II“ №39, издадено на ЕТ,,ДОЗИС-ЛЮБА ТОДОРОВА’' , с ЕИК: 121639714,  с ръководител магистър-фармацевт  Люба Благоева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0100/10.02.2022 г. отнемам  Разрешение № 3870 /22.03.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Стражица“ 7 , издадено на ,,ТЕАФАРМ’' ООД, с ЕИК: 175088143,  с ръководител магистър-фармацевт  Асен Сашев Момков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Страница 1 от 79