ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Мисия Визия Ценности

МИСИЯТА на ИАЛ е:

 • Да осъществява функциите на регулаторен орган в областта на оценката и надзора на лекарствените продукти и медицинските изделия, както и в областта на трансфузионния надзор;
 • Да бъде разпознаваема с качеството на нейните решения и в сътрудничеството си с всички заинтересовани страни;
 • Да укрепва и развива капацитет с цел подобряване на ефективността от своята работа;
 • Да бъде желан работодател с грижа за своите служители.

ВИЗИЯТА на ИАЛ е утвърждаването ни като ефективен, устойчив и социално осъзнат регулаторен орган.

В съответствие със своите ЦЕННОСТИ и в продължение на почти четвърт век, ИАЛ:

 • се стреми към високи постижения в своята работа, възприемане на най -добрите практики и непрекъснато подобряване на регулаторните процедури за лекарствени продукти и медицински изделия с цел защита на общественото здраве и благополучието на пациента;
 • е ориентирана към пациента като краен потребител и действа в интерес на неговото здраве;
 • предоставя и мониторира информация, подпомага мерките за ефективна и рационална фармакотерапия, както и мерките за намаляване и премахване на възможни рискове, свързани с използването на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • сътрудничи с всички заинтересовани страни на национално, европейско и глобално ниво, като с дейностите си допринася за развитието на Европейската регулаторна мрежа;
 • установява прозрачни процедури и взема предвид всички фактори с цел управление на системата за качество;
 • активно следва и отчита новите научни знания и технологии, свързани със съвременното производство, контрол и употреба на лекарствените продукти и медицинските изделия, както и тези от дигиталната сфера;
 • насърчава развитието на своите служители, като инвестира в обучението им за повишаване на компетентностите им, в съответствие със съвременните професионални стандарти и най-високи етични принципи.