ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия по хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № А-14-0584 от 17.06.2014г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със  Заповед № А/17-0101/21.02.2017г., изм. със Заповед №  А/17-0771/08.11.2017г. е определен съставът на Комисия за хомеопатични лекарствени продукти:

Председател: Гл. асистент Анри Анжел Аструг - катедра "Фармакология", фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ

Заместник-председател: Магистър- фармацевт Дафна Владимирова Маринкева - гл. експерт, ИАЛ.

Членове:

  1. Д-р Мариан Стоянов Иванов - вътрешни болести, хомеопатия, Медицински хомеопатичен център „Фитолек“;
  2. Д-р Ирина Николова Николова, дм - Фармацевтичен факултет, МУ;
  3. Маг.-фарм. Венцислав Илиев- началник на отдел „Неинтервенционални изпитвания“, Дирекция“ЛИНИ“ ИАЛ;
  4. Доц. Ива Стефанова Христова – НЦЗПБ;
  5. Д-р Райна Павлова Томова-Пехливанова -вътрешни болести, съосновател и управител на Еврпейската школа по клинична хомеопатия, лекар хомеопат в "МЦ Медик 1."
  6. Д-р Слави Иванов Филчев, д.м. - завеждащ детско отделение в V МБАЛ – София.
  7. Д-р Петко Стоянов Загорчев - началник ОАИЛ, МБАЛ – Шумен.

Секретар:

Елена Мустакерова– главен експерт, в отдел“ ОКПКД“ , Дирекция “РУЛП“, ИАЛ

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ ЗА 2021Г.

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ

Месец за провеждане на комисии I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Дата 5.юни 10.ное