ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти

Със Заповед № А-16-0172 от 30.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава Специализирана комисия за лекарствени продукти:

Председател: Чл. кор. д-р Мила Власковска – Медицински факултет, МУ

Зам. председател: Д-р Любина Тодорова, директор на дирекция "РУЛП", ИАЛ

Членове:

1. Проф. д-р Николай Данчев – Фармацевтичен факултет, Медицински университет - гр. София

2. Проф. д-р Огнян Георгиев - УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София

3. Д-р Ани Николова Златарева-Петрова, ОДОЗСС, гр. София

4. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ

5. Проф. д-р Вихра Миланова - УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София

6. Проф. д-р Златимир Коларов - УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София

7. Проф. д-р Здравко Каменов - УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София

8. Проф. д-р Людмила Матова -  УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София

9. Проф. д-р Нина Гочева - Национална кардиологична болница

10. Проф. д-р Майда Тихолова-Митова - Катедра по инфекциозни болести, МУ - София

11. Доц. Данка Обрешкова - Фармацевтичен факултет, МУ - София

12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София

13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София

14. Проф. д-р Стефка Янчева - МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София

15. Проф. д-р Венета Божинова - МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София

16. Проф. Маргарита Касърова - Трайкова, Фармацевтичен факултет на МУ - гр. Пловдив

17. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм - декан на Фармацевтичен факултет към МУ - гр. Пловдив

18. Мери Бориславова Пейчева - Директор на дирекция "ПАФДУК", ИАЛ

19. Дария Димитрова, началник на отдел "ОКПКД", Д "РУЛП", ИАЛ

Секретари:

1. Емилия Ганчева – главен експерт, ИАЛ

2. Вержиния Кафалджиева - главен експерт, ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-13-134/08.02.2013 г. и Заповеди №№ А-15-0043/19.01.2015 г. и № А-15-0801/04.11.2015 г. за изменение на Заповед № А-13-0134/08.02.2013 г.

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ ЗА 2021Г.

Комисия за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1 , т. 1 от ЗЛПХМ

Месец за провеждане на комисии I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Дата 25.яну 22.фев 29.мар 26.апр 31.май 28.юни 26.юли * 20.сеп 25.окт 22.ное 20.дек