ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Етичен кодекс на служителите в Изпълнителна агенция по лекарствата

УТВЪРДИЛ:……………………………. 
Маг.фарм. Александър Янков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАЛ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба.

            Чл. 2. (1) Дейността на служителите на ИАЛ се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

            (2) Служителят на ИАЛ изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика, основаваща се на принципите на правовата държава.

            (3) Служителят на ИАЛ в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.

            (4) Служителят на ИАЛ извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на потребителите на услугите, предоставяни от Агенцията.

            (5) Служителят на ИАЛ следва поведение, което не накърнява престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

            (6) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ИАЛ се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

 

Глава втора

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

            Чл. 3. (1) Служителят на ИАЛ изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

            (2) Служителят на ИАЛ е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

            Чл. 4. (1) Служителят на ИАЛ извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

            (2) Служителят на ИАЛ отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

            (3) Служителят на ИАЛ информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

            Чл. 5. (1) Служителят на ИАЛ подпомага органа на държавна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.

            (2) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ИАЛ следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.

            (3) Служителят на ИАЛ изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.

            (4) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят на ИАЛ предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

            Чл. 6. (1) Служителят на ИАЛ е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.

            (2) Служителят на ИАЛ не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

            (3) Служителят на ИАЛ може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.

            (4) Служителят на ИАЛ не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

            Чл. 7. Служителят на ИАЛ поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

            Чл. 8. (1) Служителят на ИАЛ противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация.

            (2) Служителят на ИАЛ не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

            (3) Служителят на ИАЛ не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

            Чл. 9. Служителят на ИАЛ не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работи.

            Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ИАЛ опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят на ИАЛ е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

            (2) Документите и данните в държавната администрация могат да се използват от служителя на ИАЛ само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

            Чл. 11. Служителят на ИАЛ е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

          Глава четвърта

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

            Чл. 12. (1) Служителят на ИАЛ не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

            (2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят на ИАЛ следва своевременно да уведоми своя ръководител.

            (3) Служител на ИАЛ, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, в която е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

            (4) Когато служителят на ИАЛ се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

            Чл. 13. (1) Служителят на ИАЛ не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

            (2) Служителят на ИАЛ не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.

            (3) Служителите на ИАЛ, напуснали държавната администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

            Чл. 14. (1) В отношенията с колегите си служителят на ИАЛ проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

            (2) Служителят на ИАЛ уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

            Чл. 15. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

            Чл. 16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на ИАЛ трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности - и по отношение на подчинените си.

Глава шеста

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

            Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят на ИАЛ следва поведение, което не уронва престижа на държавната служба.

            (2) Служителят на ИАЛ не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

            (3) Служителят на ИАЛ се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

            (4) Държавният служител спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.

            Чл. 18. Служителят на ИАЛ не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на държавната администрация.

            Чл. 19. Служителят на ИАЛ не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

            Чл. 20. Служителят на ИАЛ придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

            Чл. 21. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на ИАЛ следва да се оттегли от служба.

Глава седма

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 22. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

            Чл. 23. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИАЛ е изготвен въз основа на КОДЕКС за поведение на служителите в държавната администрация Приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.