For citizens

For companies

For medical specialists

Charter and questionnaire form of the client

Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята дейност в съответствие със Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина., Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата и други нормативни актове.

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

С разработената Харта на клиента Изпълнителната агенция по лекарствата цели:

  • Професионализъм.
  • Създаване на качествено административно обслужване.
  • Създаване на една модерна административна структура.
  • Ефективна и ефикасна работа на администрацията при предоставяне на услуги на граждани и бизнеса.
  • Лесно достъпна и разбираема информация за предоставяните услуги.
  • Добри стандарти на обслужване, които клиентите биха искали да получат, а служителите добре да познават и спазват.

Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба, дейността на агенцията и за да отговаря на очакванията и потребностите на потребителите.

Хартата на клиента и анкетната карта към нея може да свалите от следните връзки: