ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения във връзка с лекарствената безопасност

На 22 ноември 2017 г. предстои Европейската агенция по лекарствата (EMA) да пусне в действие нова и подобрена версия на EudraVigilance - Европейската информационна система за подозирани нежелани реакции (НЛР) към лекарствени продукти, които вече са разрешени за употреба (ICSRs) или се проучват в клинични изпитвания (SUSARs) в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

След потвърждаването и официалното обявление от страна на Управителния съвет на EMA, че през май 2017 базата данни вече е достигнала своята пълна функционалност, новата версия на EudraVigilance ще влезе реално в действие „на живо“ на 22 ноември 2017 г. с разширени функционални възможности за докладване и анализ на НЛР. Операционните ползи за заинтересованите страни и регулаторните органи ще осигурят през следващите години солидна основа за дейностите в областта на проследяване на лекарствената безопасност (ПЛБ) и управление на сигнали. Ето защо е от изключително значение в преходния (cutover) период на преминаване от текущата към новата база данни да се обърне по-специално внимание на следното:

За да се осигури плавен преход от текущата към новата система EudraVigilance е необходим период на прекъсване от 10 работни дни, т.е. от 8 до 21 ноември 2017 г., в който ключовите функционални възможности на EV ще бъдат изцяло или частично преустановени.

В този период на прекъсване електронното докладване на ICSRs/SUSARs ще бъде нарушено в различна степен при различните национални компетентни органи (НКО).

Уеб приложението на EudraVigilance (EVWEB) за електронно докладване на ICSRs и подозирани неочаквани сериозни нежелани реакции (SUSARs) няма да бъде на разположение.

Електронното подаване на данни за лекарствени продукти (член 57) също няма да бъде възможно.

Порталът adrreports.eu ще остане функционален на базата на наличната информация от последната актуализация на месечните данни от 31 октомври 2017 г.

Докладването от страна на пациентите и медицинските специалисти към НКО и ПРУ няма да бъде повлияно по време на спирането на системата при преминаване към новата EudraVigilance.

След 22 ноември 2017 г. настоящата EV система ще остане действаща, но с функционалност ограничена само в рамките на функциите, свързани с електронния речник на лекарствените продукти (XEVMPD) и подаването на електронни данни за лекарствените продукти (член 57).

Конкретните правила за обмен на съобщения в преходния (cutover) период преди 22 Ноември 2017 г., валидни за Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) са следните:

 • ИАЛ (HQ ORG-ID BDA - филиал CTBDAP) ще преустанови да приема SUSARs от възложители считано от 08.11.2017 (00:00 часа) до 21.11.2017 (24:00 часа);
 • ИАЛ (HQ ORG-ID BDA) ще преустанови да приема ICSRs от ПРУ считано от 8 ноември 2017 г. (00:00 часа);
 • ИАЛ (HQ ORG-ID BDA) ще преустанови да изпраща ICSRs на ПРУ считано от 8 ноември 2017 г. (00:00 часа).

Забележка:

След влизането в сила на новата система, ПРУ трябва да спазват разпоредбите, изложени в Ръководството за добри практики в областта на ПЛБ: Модул VI - Управление и докладване на НЛР (ревизия 2), като в най-опростен вид, считано от 22.11.2017 г. за ПРУ ще са валидни следните правила:

 • ПРУ трябва да започнат да подават по електронен път информация само до модула на ЕМА - EVPM за всички сериозни подозирани НЛР, които са настъпили в рамките на ЕИК и в трети страни, в рамките на 15 дни след деня, в който съответният ПРУ е получил информация за събитието.
 • ПРУ трябва да започнат да подават по електронен път информация само до модула на ЕМА - EVPM за всички несериозни подозирани НЛР, които са настъпили в рамките на ЕИК, в рамките на 90 дни след деня, в който съответният ПРУ е получил информация за събитието.
 • ПРУ трябва да започнат да използват функционалностите на EVWEB, за да получат достъп (и да изтеглят) доклади за НЛР, които са съобщени от НКО на EVPM. ICSRs могат да бъдат изтегляни от 23 ноември 2017 г.

След 22 ноември 2017 г. няма да има промени в докладването на SUSARs, възникнали по време на клиничните изпитвания до започване на прилагането на Регламента за клиничните изпитвания. Възложителите на клиничните изпитвания трябва да следват настоящите принципи за докладване на SUSARs, изложени в Подробното ръководство относно събирането, проверката и представянето на докладите за нежелани събития / реакции, произтичащи от клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба ("CT-3") (2011 / C 172/01).

Повече и детайлизирана информация по въпроса можете да намерите на английски език на уеб-страницата на ЕМА на следния хиперлинк:

EudraVigilance

Хранилището PSUR repository улеснява обмена на информация, свързана с безопасността на лекарствените продукти, разрешени за употреба в Европейския съюз (ЕС)

От 13 юни 2016 г. всички ПАДБ за лекарствените продукти в хуманната медицина, разрешени за употреба в ЕС трябва да се подават в системата PSUR repository, която е създадена от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) в тяснo сътрудничество с държавите членки и фармацевтичната индустрия.

PSUR repository е единна централизирана платформа за ПАДБ и свързаните с тях документи, която е предназначeна за използване от регулаторните органи и фармацевтичните компании. Тя е предвидена в Европейското законодателство в областта на проследяване на лекарствената безопасност с цел улесняване обмена на информация между регулаторните органи и фармацевтичните компании.

Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) вече задължително трябва да използват само това хранилище като единствена платформа за подаване на всички ПАДБ и да преустановят досегашния начин на подаване към Националните компетентни органи (НКО).

Уеб-порталът eSubmission Gateway е достъпен на уеб-сайта eSubmission.

PSUR repository улеснява значително процеса на подаване на ПАДБ, като дава възможността ПРУ да изпращат всички ПАДБ само на един получател. В допълнение, системата подпомага и оценката на докладите като осигурява навременен и сигурен достъп на НКО, ЕМА и нейните научни комитети до всички релевантни документи.

През юни 2015 г. Управителният съвет на ЕМА след независим одит потвърди, че хранилището PSUR Repository отговаря на предварително одобрените функционални спецификации. От първоначалното пускане на PSUR repository през януари 2015 г. ЕМА оказваше съдействие на компаниите и на НКО, за да се гарантира, че всички заинтересовани страни ще бъдат готови да използват това ново средство за електронен обмен. Системата беше въведена чрез използване на поетапен подход, като с цел нейното усъвършенстване беше взета под внимание обратната връзка от потребителите.

На уеб-страницата eSubmission са налични инструкции, интерактивни обучителни сесии и линкове към релевантни документи. Допълнителна информация относно начина на подаване на ПАДБ чрез PSUR repository може да бъде намерена и в документа Q&A (Въпроси и отговори), публикуван на страницата на еSubmissions PSUR Repository.

Оригиналното изявление на английски език, както и други документи, може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк:

Single, central platform now mandatory for all periodic safety update reports (10/06/2016)

Предишното изявление на ИАЛ във връзка с хранилището на ПАДБ - PSUR repository, може да намерите на следния хиперлинк:

СРОКЪТ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА ПАДБ (Периодичен актуализиран доклад за безопасност) В PSUR REPOSITORY (е-хранилище на ПАДБ) НАБЛИЖАВА! (28.04.2016)

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) на 25.04.2013 г. публикува информация относно лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение.

При лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, в листовката за пациента и в информацията за медицинските специалисти, наричана кратка характеристика на продукта, има изобразен черен триъгълник, обърнат с върха надолу, както и кратко изречение, разясняващо значението на триъгълника:

„Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение”.

Черният триъгълник ще се използва във всички държави членки на ЕС за обозначаване на лекарства, които са обект на допълнително наблюдение и този символ ще започне да се отпечатва в листовките на тези лекарства от есента на 2013 г. Няма да се поставя върху външната опаковка или етикета на лекарствата.

За повече информация вижте следния линк:

WC500142430.pdf

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение, можете да намерите на следния линк:

WC500142453.pdf

Списъкът ще се осъвременява ежемесечно и ще се публикува на уебсайта на ЕМА.

QRD темплейт с въведените нови текстове за съобщаване на всяка подозирана нежелана реакция при всички лекарствени продукти, както и за лекарствените продукти, подлежащи на допълнително наблюдение:

WC500004369.doc

Детайлите на националните системи за съобщаване, които трябва да се посочат в кратките характеристики на продуктите и листовките за пациента, са посочени в приложение V „List of details of the national reporting systems to communicate adverse reactions (side effects) for use in section 4.8 “Undesirable effects” of SmPC and section 4 “Possible side effects” of package leaflet” чрез линк от QRD темплейта.

Пълната информация, публикувана от ЕМА на 25.04.2013 г. относно лекарствата, които са обект на допълнително наблюдение, можете да намерите ТУК

Уважаеми притежатели на разрешения за употреба,

Уведомяваме Ви, че с промените в ЗЛПХМ, обнародвани в ДВ бр. 102 от 21.12.12 г., е въведено задължение за Притежателите на разрешения за употреба да определят лице, установено на територията на Р. България за подпомагане на дейността на квалифицираното лице по лекарствена безопасност.

За изпълнение на задълженията по чл. 191 ал.3 следва всеки Притежател на разрешение за употреба да предостави в Изпълнителна агенция по лекарствата в срок до 31 март 2013 г, име и данни за контакт за лицата по чл. 191 ал 3.

На 01.10.2012 г. ЕМА публикува списъка с референтните дати за европейския съюз (EURD) и честотата на подаване на Периодични доклади за безопасност, познати като EURD списък (листа).

EURD списъкът е обширен списък на активни вещества и комбинации от активни вещества, съдържащи се в лекарствени продукти, разрешени за употреба по различните типове процедури, заедно със съответстващите им референтни дати за европейския съюз, честоти на подаване на ПДБ и свързаните с тях крайни дати за включване на данни.

Референтната дата за Европейския съюз (ЕС) съответства на датата на първото разрешаване в ЕС на лекарствен продукт, съдържащ това активно вещество или комбинация от активни вещества или на най-ранната известна такава дата.

Честотата на подаване на ПДБ и съответните крайни дати за включване на данни в докладите за съдържащите се в списъка активни вещества или комбинации влизат в сила шест месеца след публикуването на списъка и заменят поставените изисквания за подаване на ПДБ, отбелязани като условия в разрешенията за употреба или базирани на националните законодателства в частта им, съответстваща на чл.107с(2) на директива 2010/84.

Притежателите на разрешения за употреба са задължени да подават ПДБ в/чрез PSUR repository като се ръководят от датите в публикувания EURD списък.

Притежателите на разрешения за употреба или другите заинтересовани страни могат да поискат промяна в EURD списъка, като се базират на следните основания:

 • Защита на здравето на обществото
 • Избягване дублирането на оценка
 • Постигане на международна хармонизация

За да бъде поискана промяна, заинтересованите страни трябва да попълнят темплейтна форма и да изпратят искането си на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всяко модифициране на листата, следващо искане за промяна, се одобрява от Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) или Координационната група за децентрализирани процедури и процедури по взаимно признаване за хуманни лекарства (CMDh). Одобряването на промените се осъществява след консултация с Комитета за оценка на риска (PRAC) в проследяването на лекарствената безопасност.

Промените, касаещи съответните активни вещества или комбинации, влизат в сила шест месеца след публикуването на променения списък.

Уважаеми притежатели на разрешения за употреба,

Във връзка с влизане в сила на новото Европейско законодателство в областта на проследяване на лекарствената безопасност на лекарствените продукти в хуманната медицина, Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) уведомява притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на всички разрешени за употреба/регистрирани в Р. България лекарствени продукти за следните временни правила за докладване в Е2В формат на информацията за нежелани лекарствени реакции (НЛР) в преходния период (до 6 месеца след обявяване на техническата готовност на базата данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)- EudraVigilance):

 • За всички сериозни НЛР от територията на Р. България в 15-дневен срок едновременно до ИАЛ (ID-BDA) и до EudraVigilance, Postauthorisation module (ID-EVHUMAN).
 • За всички сериозни НЛР извън територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в 15-дневен срок само до EudraVigilance, Postauthorisation module (ID-EVHUMAN).
 • За всички несериозни НЛР от територията на Р. България, другите европейски страни и извън територията на ЕИП не е необходимо да се предоставя информация до ИАЛ и до EudraVigilance.

Уважаеми Притежатели на разрешения за употреба,

ИАЛ Ви напомня, че Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува документ Въпроси и Отговори, посветен на първоначалния етап от прилагането на новото европейско лекарствено законодателство, свързано с проследяването на лекарствената безопасност. Документът изяснява някои практически съображения, които фармацевтичните компании трябва да имат предвид преди и след влизането в сила на новото законодателство. Той включва обединената позиция на Европейския Съюз, постигната след дискусии между Европейската агенция по лекарствата, националните регулаторни органи и Европейската комисия.

Документът може да бъде намерен на следния интернет адрес:

Practical guidance on implementation of pharmacovigilance legislation published

30.11.2009 Препоръки на ЕМЕА за минимизиране на риска от поява на нефрогенна системна фиброза (НСФ) след употреба на гадолиний-съдържащи лекарствени продукти


01.07.2009 Изявление на Европейската агенция по лекарствата относно последни данни за безопасност на инсулин гларжин


05.06.2009 Изявление на Европейската агенция по лекарствата относно взаимодействие между клопидогрел и инхибиторите на протонната помпа. Съвместната им употреба е непрепоръчителна


14.03.2009 Методично указание за реда и начина на съобщаване на нежеланите лекарствени реакции от медицинските специалисти


23.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча включване на ново противопоказание и предупреждение за Rasilez и другите алискирен- съдържащи лекарствени продукти


23.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча да продължат ваксинациите с Gardasil


20.02.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба на Raptiva (efalizumab)


27.01.2009 Препоръки на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) за по-безопасно приложение на Ritalin и другите лекарствени продукти, съдържащи метилфенидат на територията на Европейския съюз (ЕС)


26.01.2009 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча нови противопоказания за Fareston (toremifene)


04.12.2008 Становище на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР), относно риска от приложението на конвенционалните антипсихотици при възрастни пациенти с деменция


24.10.2008 Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт Acomplia


29.09.2008 Европейската агенция по лекарствата препоръчва допълване на информацията за продукта Tysabri и риск от прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ)


26.08.2008 До притежателите на разрешения за употреба на Антиепилептични лекарствени продукти


14.08.2008 Нова информация на Европейската агенция по лекарствата във връзка с прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) и Tysabri (Натализумаб)


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно норфлоксацин-съдържащите лекарствени продукти


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно липса на повишен риск от развитие на рак при пациенти, които са приемали контаминиран Viracept (нелфинавир)


29.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно моксифлоксацин-съдържащите лекарствени продукти


08.07.2008 Съобщение на ЕМЕА относно еторикоксиб-съдържащите лекарствени продукти


30.06.2008 Съобщение на ЕМЕА относно ерго-производните допаминови агонисти


27.06.2008 Изявление на Европейската агенция по лекарствата(ЕМЕА) относно еритропоетин-съдържащите лекарствени продукти


27.06.2008 Съобщение на ЕМЕА относно лекарствения продукт Exubera


11.06.2008 ЕМЕА ПРЕПОРЪЧА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТАМИНАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ХЕПАРИН


EMEA ПРЕПОРЪЧВА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА NEUPRO (ROTIGOTINE).

11.06.2008. Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препoръча незабавна промяна в условията на съхранение на лекарствения продукт Neupro (rotigotine) трансдермални пластири на фармацевтичната компания Schwarz Pharma Ltd. като подчерта, че те трябва да бъдат съхранявани в хладилник при температура 2°С – 8°С.

Neupro е лекарствен продукт, разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарства за всички държави-членки (централизирана процедура). Активното вещество на продукта – ротиготин е допаминов агонист. Neupro се прилага в лечението на Паркинсонова болест и е първият лекарствен продукт, използван за тази индикация, който се предлага под формата на трансдермален пластир. За момента Neupro не е маркетиран в Р. България и не се очаква употребата му от български пациенти. Ако все пак има пациенти, на които Neupro е изписан и донесен от друга държава-членка, те могат да получат допълнителна информация на тел 944 23 68 отдел Лекарствена безопасност Изпълнителна агенция по лекарствата.


ЕМЕА направи изявление, че са необходими допълнителни данни за определяне риска от остър сърдечен пристъп след приложение на ABACAVIR (Абакавир)


Информация до медицинските специалисти, относно данни за безопасност на лекарствени продукти за парентерално приложение, съдържащи хепарин.


ЕМЕА препоръчва нови противопоказания за VELCADE (BORTEZOMIB)


EМЕА направи нова препоръка към лекарите и пациентите във връзка с употребата на TYSABRI (NATALIZUMAB)


Решение на комисията на европейските общности от 15.02.2008 г. относно разрешението за употреба на лекарствени продукти, съдържащи апротинин в лекарствени продукти за системна употреба след рефериране по чл. 107 от директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

На 15.02.08 Комисията на европейските общности прие решение в потвърждение на становището на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМЕА от ноември 2007 г. за прекратяване на разрешенията за употреба на територията на Европейския Съюз за лекарствени продукти за системно приложение, съдържащи апротинин. Взетото решение е следствие на оценка на резултатите от редица проучвания, които показват, че в светлината на новите данни съотношението полза/риск за тези продукти е неблагоприятно.

Това решение ще засегне следните лекарствени продукти, които имат разрешение за употреба на територията на Р. България:

 • Trasylol 500 000 KIU sol.inf. 500 000 KIU/50ml, притежател Bayer AG
 • Gordox sol.inf. 500 000 KIU - 50ml x 10, притежател Gedeon Richter
 • Gordox sol.inj. 100 000 KIU - 10ml x 25, притежател Gedeon Richter

С оглед гореизложеното ИАЛ обръща внимание на лечебните заведения, да преосмислят лекарствената си политика по отношение на антифибринолитичната терапия.


До притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, съдържащи антидепресанти


Европейската агенция по лекарствата препоръча включване на нови предупреждения и противопоказания в информацията за лекарствения продукт ROSIGLITAZONE (29.01.2008) (PDF)


Становище на Европейската агенция по лекарствата относно профила на безпасност на GARDASIL (29.01.2008) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Lumiracoxib, на територията на европейския съюз (17.12.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата направи заключение, че лекари и пациенти се нуждаят от нови съвети за Champix (vareniclin) (17.12.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча промени в лекарствената информация на protelos/osseor, поради риск от сериозни реакции на свръхчувствителност (20.11.2007) (PDF)


Временно прекратяване продажбите на Trasylol (07.11.2007) (PDF)


Trasylol (Aprotinin) – прекратяване на провежданото в Канада изпитване BART, поради повишена смъртност (31.10.2007) (PDF)


Еритропоетини – риск от напредване на туморния растеж и тромбоемболични явления при раково болни пациенти и сърдечно-съдов риск при пациенти с хронична бъбречна болест(30.10.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата(EMEA) препоръча прекратяване на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Clobutinol на територията на Европейския съюз (20.10.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата потвърди позитивното съотношение риск/полза за ROSIGLITAZONE и PIOGLITAZONE и препоръча допълване на продуктовата информация за ROSIGLITAZONE (20.10.2007) (PDF)


Европейската комисия потвърди предложението на ЕМЕА за временно прекратяване на разрешението за употреба на антиретровирусния лекарствен продукт VIRACEPT (08.08.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) завърши прегледа на рекомбинантните продукти, съдържащи фактор VІІІ и развитие на инхибиторни антитела (02.08.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръчва противопоказание на ACOMPLIA при пациенти, които са на лечение с антидепресанти или са с тежък депресивен епизод (26.07.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) препоръча ограничаване употребата на Piroxicam (26.06.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата(EMEA) одобри план за действие след изтеглянето налекарствения продукт VIRACEPT и препоръча временно прекратяване на разрешението му за употреба. (22.06.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата съобщава за изтегляне от пазара на VIRACEPT (Nelfinavir) (07.06.2007) (PDF)


Изявление на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА), относно скорошна публикация за сърдечно-съдов риск при употребата на розиглитазон (Avandia, Avandamet, Avaglim) (16.05.2007) (PDF)


Ирландската агенция по лекарствата (IMB) прекрати временно разрешенията за употреба на всички перорални лекарствени продукти, съдържащи нимезулид, и предприе изтеглянето на такива продукти от фармацевтичния пазар на Ирландия (16.05.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата започна преглед на профила на безопасност на еритропоетините (27.04.2007) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата препоръча ограничаване на употребата и засилване на предупрежденията за KETEK (30.03.2007) (PDF)


Изявление на Европейската Агенция по лекарствата (ЕМЕА) относно данните за безопасност на TAMIFLU


Гадолиний съдържащи контрастни вещества за магнитно-резонансна образна диагностика (МРОД) и Нефрогенна Системна Фиброза (НСФ) (07.02.2007) (PDF)


MabThera(INN Rituximab) – нови съобщения за фулминантен хепатит сред вирусоносители на хепатит В в Япония (22.12.2006) (PDF)


Rocephin (Ceftriaxone) - информация за несъвместимост с калций или продукти, съдържащи калций (25.10.2006) (PDF)


Прегледът на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) завърши с позитивно становище за съотношението полза/риск относно неселективните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) (24.10.2006)


Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) преразглежда профила на безопасност на неселективните НСПВС (28.09.2006) (PDF)


Съобщение на Изпълнителната агенция по лекарствата относно приложението на LYDOL при бременни жени.


FORTOVASE (Saquinavir) прекратяване на разрешението за употреба в страните от Европейския съюз и Република България (04.09.2006) (PDF)


Дълго действащи бета-2 адренорецепторни антагонисти- повишен риск за пациенти с астма (30.06.2006)


Съобщение на Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) относно прегледа на данните за безопасност на Elidel и Protopic/Protopy (28.03.2006) (PDF)


Изявление на ЕМЕА по повод данни за лекарствена безопасност на KETEK (30.01.2006) (PDF)


Европейската лекарствена агенция (EMEA) препоръчва да не се променя информацията за безопасност, касаеща лекарствения продукт TAMIFLU (21.12.2005) (PDF)


Съобщение на Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) по повод данни за безопасността на лекарствения продукт TAMIFLU. (22.11.2005) (PDF)


Европейската агенция извърши преглед на рекомбинантните продукти, съдържащи FACTOR VIII и развитие на инхибиторни антитела. (20.10.2005) (PDF)


Европейската агенция по лекарствата хармонизира лекарствената информация за неселективните нестероидни противовъзпалителни средства. (20.10.2005) (PDF)


Европейската агенция препоръчва временно прекратяване на разрешението за употреба на HEXAVAC (20.09.2005) (PDF)


Преглед на профила на безопасност на неселективните нестероидни противовъзпалителни средства. (03.08.2005) (PDF)


ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЕМЕА) ЗАВЪРШИ АРБИТРАЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА COX-2 ИНХИБИТОРИТЕ (28.06.05, PDF)


Последни данни за хормонозаместителната терапия (ХЗТ) от проучването MILLION WOMEN STUDY (5.05.2005) (PDF)


Европейската агенция завърши преоценката на употребата на антидепресанти при деца и подрастващи (27.04.2005) (PDF)


VALDECOXIB (BEXTRA) – временно прекратяване на продажбите и употребата (08.04.2005) (PDF)


Важна информация, касаеща безопасността при лечение с ARIPIPRASOLE на възрастни поциенти с психози, свързани с деменция (18.03.2005) (PDF)


Съобщение във връзка с блокиране на powd. for oral susp.


Нови противопоказания и предупреждения за сърдечно съдов риск при приложение на COX-2 инхибитори (18.02.2005) (PDF)


Нови данни за безопасност на селективни COX-2 инхибитори - сърдечно-съдови и кожни нежелани реакции на VALDECOXIB и PARECOXIB (27.12.2004) (PDF)


Допълнителни данни за безопасността на селективните СОХ-2 инхибитори - прекратяване на клинично проучване с CELECOXIB (21.12.2004) (PDF)


VIOXX (ROFECOXIB) – изтегляне от пазара по причини, свързани с лекарствената безопасност(1.10.2004) (PDF)


CRESTOR(rosuvastatine) и дозозависима мускулна токсичност(15.06.2004) (PDF)


Антипсихотични средства - мозъчно-съдови нежелани реакции и повишена смъртност при пациенти в напреднала възраст с деменция(15.03.2004) (PDF)


Ограничаване употребата на хормонална заместителна терапия (05.12.2003) (PDF)


Заключителен анализ новите данни за рисковете и ползите при употреба на хормонозаместителна терапия (05.12.2003) (PDF)


CASODEX 150 MG не е показан за лечение локализиран карцином на простатата (04.12.2003) (PDF)


Тройна комбинация didanosine, lamivudine и tenofovir – липса на вирусологичен отговор (27.10.2003) (PDF)


Ефектин - нови данни за риск в детската възраст (02.10.2003) (PDF)


Нови данни за риска от карцином на гърдата при хормонозаместителна терапия (25.08.2003) (PDF)


Липса на вирусологичен отговор при пациенти с НIV инфекция, лекувани с LAMIVUDINE, ABACAVIR И TENOFOVIR (31.07.2003) (PDF)


NEORECORMON (Erythropoietin beta) – актуализация на лекарствената информация (25.07.2003) (PDF)


Seroxat - Увеличен суициден риск при деца (15.07.2003) (PDF)


Хормонозаместителна терапия и риск от деменция и функционални когнитивни смущения (09.07.2003) (PDF)


Антагонистите на АНГИОТЕЗИН ІІ РЕЦЕПТОРИТЕ са противопоказани през втория и третия триместър на бременността (02.07.2003) (PDF)


REPAGLINIDE (13.06.2003) (PDF)


Уважаеми Притежатели на разрешения за употреба,

ИАЛ Ви уведомява, че Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува на интернет страницата си документ, с който съобщава следващите стъпки за поддържане на информацията за лекарствените продукти в съгласие със задължителните изисквания на чл. 57(2) на регламент 1235/2010 за предоставяне на информация за лекарствените продукти.

Документът може да бъде намерен на следния интернет адрес:

http://www.emea.europa.eu


Уважаеми Притежатели на разрешения за употреба,

Уведомяваме Ви, че Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) финализира първите 7 Ръководства за добри практики (GVP-good Pharmacovigilance practice) при проследяване на лекарствената безопасност:

 • Module I: Pharmacovigilance system and their quality systems;
 • Module II: Pharmacovigilance systems master files;
 • Module V: Risk management systems;
 • Module VI: Management and reporting of adverse reactions to medicinal products;
 • Module VII: Periodic safety update reports;
 • Module VIII: Post-authorization safety studies;
 • Module IX: Signal management.

На 27 юни 2012 г. ЕМА ще публикува още 2 Ръководства за добри практики:

 • Module II: Pharmacovigilance inspections;
 • Module X: Additional monitoring.

Ръководствата са налични на следния интернет адрес:

European Medicines Agency finalises first set of guidelines on good pharmacovigilance practices

Напомняме Ви, че е необходимо да следите страницата на ЕМА и ИАЛ за нови публикации във връзка с промените на новото европейско законодателство.


Уважаеми Притежатели на разрешения за употреба,

Уведомяваме Ви, че актуализираната версия на документа, касаещ ‘eXtended EudraVigilance Medicinal Product Report Message (XEVPRM): Frequently Asked Questions & Answers (FAQs)’ - Често задавани въпроси и отговори, е публикувана от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и е налична на следния интернет адрес:

Guidance documents

Новите въпроси и отговори са добавени в края на документа и започват с референтен номер: ID: XVIII


Уважаеми Притежатели на разрешения за употреба

Уведомяваме Ви, че в брой L 159, том 55 от дата 20.06.2012 година на официалния вестник на Европейския съюз е публикуван окончателния текст на Commission Implementing Regulation (EU) No 520/2012 of 19 June 2012 on the performance of pharmacovigilance activities provided for in Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council.

Текстът е преведен на официалните езици на страните членки и може да бъде намерен на следните линкове:

- в оригинал: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A159%3ASOM%3AEN%3AHTML

- на български език: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A159%3ASOM%3ABG%3AHTML


Съобщение към притежателите на разрешения за употреба във връзка с изискванията по чл. 57(2) на регламент 1235/2010

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) предлага нов електронен обучителен курс във връзка с изпълнение на изискванията към Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) по чл. 57(2) на регламент 1235/2010 за предоставяне на информация за лекарствените продукти.

За изпълнение на едно от ключовите изисквания от новото европейско лекарствено законодателство, свързано с проследяването на лекарствената безопасност, ЕМА предложи нов електронен обучителен курс във връзка със задълженията към ПРУ по чл. 57(2) на регламент 1235/2010 за предоставяне на информация за лекарствените продукти. Курсът съдържа 6 модула. Достъпът до модулите, предоставен на 16.05.2012 г., е безплатен, а към началото на следващата седмица материалите ще могат да бъдат свалени и копирани.

След завършване на електронния курс, участниците ще могат да положат тест, оценяващ познанията им. Преди започване на процеса на електронното подаване на информацията поне един представител на всеки ПРУ трябва да бъде обучен и да положи успешно теста за оценка на знанията по Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary (XEVMPD).

Текстът на пълното съобщение на ЕМА може да бъде намерен на следния интернет адрес:

European Medicines Agency launches new e-learning course for Article 57 (2) requirements on submission of information on medicines.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА, СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЛЕКАРСТВЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАСАЕЩИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВОТО ЛЕКАРСТВЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ(ПЛБ)

Променена информация* относно взаимодействието между клопидогрел и инхибиторите на протонната помпа

Архив на съобщенията, касаещи лекарствена безопасност

Страница 1 от 2