ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЕРА ФАРМ ЕКСПОРТ” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0509/04.08.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-232/11.07.2017 г., издадено на „ТЕРА ФАРМ ЕКСПОРТ” ЕООД, с ЕИК 204585891, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша“ № 1А (с предходно седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Иван Денкоглу“ № 23, партер, към датата на издаване на разрешението)  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, район Слатина, ул. „Братован“ № 3, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg