ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за фирмите

Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.2) на Европейската фармакопея

График за публикуване и влизане в сила на деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него

Дати на влизане в сила на деветото издание и допълнения 9.4, 9.5 и 9.6 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 43/30.05.2017)

Монографии за ХОМЕОПАТИЧНИ ПРЕПАРАТИ, включени в деветото издание (до допълнение 9.3) на Европейската фармакопея

Монографии за РАСТИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, включени включени в деветото издание (до допълнение 9.3) на Европейската фармакопея

Променена монография за Еритромицин етилсукцинат (Erythromycin ethylsuccinate (0274)) (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 34/28.04.2017)

Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в деветото издание (9.0) на Европейската фармакопея

Резолюция AP-CPH (16) 6

Заповед РД-01-17/20.01.2017 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2018 г. на територията на Р. България на монографиите Ваксина срещу холера (0154), Ваксина срещу холера, лиофилизирана (0155) и Ваксина срещу коремен тиф, лиофилизирана (0157). (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 15/14.02.2017)

График за публикуване и влизане в сила на деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него

Заповед РД-01-252/19.08.2016 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 юли 2017 г. на територията на Р. България на общата глава Изпитване за невровирулентност на ваксина срещу полиомиелит (перорална) (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 71/13.09.2016)

Резолюция AP-CPH (16) 5 на Съвета на Европа.

Заповед № РД-01-112/21.04.2016 г. на министъра на здравеопазването за датите на влизане в сила в Р. България на деветото издание и допълнения 9.1, 9.2 и 9.3 на Европейската фармакопея (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 41/31.05.2016)

Резолюция AP-CPH (16) 1

Резолюция AP-CPH (16) 2

Резолюция AP-CPH (16) 3

Резолюция AP-CPH (15) 3

Заповед № РД-01-98/29.04.2015 на министъра на здравеопазването за датите на влизане в сила в Р.България на допълнения 8.7 и 8.8 към осмото издание на Европейската фармакопея (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 42/09.06.2015)

Резолюция AP-CPH (15) 1

Резолюция AP-CPH (15) 2

Актуални СТАНДАРТНИ ТЕРМИНИ за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства и методи за прилагане и пътища на въвеждане (март 2015 г.)

Заповед РД-01-5/13.01.2015 за влизане в сила от 1 януари 2015 г. на територията на Р. България на коригираната монография за Human antithrombin III concentrate (0878) (Човешки антитромбин ІІІ, концентрат), съставляващ част от Европейската фармакопея. (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 13/17.02.2015)

Заповед РД-01-311/09.10.2014 г. за отпадане от 1 април 2015 г. на територията на Р. България на монографията за Liquorice ethanolic liquid extract, standardised (1536) (Стандартизиран течен етанолов екстракт от сладник), съставляваща част от Европейската фармакопея (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 91/04.11.2014)

Заповед РД-01-216/29.08.2014 г. на министъра на здравеопазването за датите на влизане в сила в Р. България на допълнения 8.4, 8.5 и 8.6 към осмото издание на Европейската фармакопея (заповедта е обнародвана в ДВ бр. 78/19.09.2014)

Резолюция AP-CPH (14) 1

Резолюция AP-CPH (14) 2

Резолюция AP-CPH (14) 3

График за публикуване и влизане в сила на 8-то издание на Европейската фармакопея, основна информация относно въвеждането в сила и абонирането /17.06.2015

Заповед РД 28-114/30.04.2013 г. на министъра на здравеопазването относно датите на влизане в сила в Р.България на осмото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ и допълнения 8.1–8.3 към него и за някои български фармакопейни изисквания

Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея

Бихме искали да Ви информираме, че поради извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, Изпълнителна агенция по лекарствата (BDA) ще започне временно да приема всички заявления и документи за разрешаване за употреба, подновяване на разрешенията за употреба и промени на РУ през платформата CESP. Моля да имате предвид, че мярката е временна и ще бъде ограничена до отмяна на извънредното положение в страната.

Изискването за един CD / DVD остава валидно.

ВАЖНО:

  • Подписан хартиен екземпляр от еAF и Cover Letter .
  • Приложение 5.4.
  • Приложение 5.22 с оригинален подпис (QP декларация)

трябва да бъдат предоставени при всяко подаване.

Подаването на тези документи в ИАЛ може да бъде забавено в рамките на разумен период от време.

Допълнително, всички заявители и ПРУ следва да бъдат информирани, че ИАЛ все още изисква националните преводи на КХП, ЛП, данни върху опаковката и макети на опаковки на хартия, с цел финализиране на процедурите и издаване на националните разрешения за употреба/подновяване/промяна на РУ.

Същите могат да бъдат изпратени в ИАЛ посредством лицензиран пощенски оператор.

Етикети:

Национални изисквания:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) започва пилотна фаза на платформата за електронно подаване на заявления (CESP) считано от 1 юли 2019 г. В пилотната фаза ИАЛ ще приема само нови заявления за разрешаване за употреба по DCР/MRP. Това все още не е валидно за националните процедури за РУ, както и за всички видове заявления за подновяване на РУ, промени в разрешенията за употреба на лекарствените продукти и заявления за изменение в дизайна на опаковка/листовка, които не са свързани с промени в КХП.

Изискването за един CD/DVD остава валидно.

Важно:

Едновременно с досието по чл. 2, ал. 1, съответно по чл. 2, ал. 2, като допълнителни екземпляри на хартиен носител се представят и следните документи:

  1. Заявление за РУ на хартия, с оригинален подпис на заявителя или упълномощено от него лице;
  2. Подписано хартиено копие на придружителното писмо;
  3. Приложение 5.4. Писмо за разрешение за комуникация от името на заявителя / ПРУ (подписите трябва да бъдат официално заверени от нотариус или административен служител);
  4. Приложение 5.22 с оригинален подпис (QP декларация)

Освен това, напомняме, че за финализиране на всяка процедура е необходимо представяне на национални преводи на Информация за продукта (кратка характеристика на продукта, листовка за пациента, данни върху опаковката и макети), разпечатани едностранно в два екземпляра.

Заявителите/притежателите на разрешения за употреба следва да имат предвид, че за всички останали процедури очакваме заявленията и документацията към тях да бъдат подавани както до сега. В противен случай процедурата ще се счита за невалидна за България.

Съобщение до заявителите за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване

С решение на Етичната комисия за клинични изпитвания (ЕККИ) към Министъра на здравеопазването на Република България, Протокол № 32 от 29.09.2020 г., т. 7.69, се препоръчва на всички заявители за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване да представят цялата информация на хартиен и/или на електронен носител (CD, флаш памет и др.).

Това е необходимо във връзка с епидемичната ситуация в страната и начините на провеждане на заседанията на Комисията, както и с оптимизиране на съхранението на цялата документация по заявленията на хартиен носител. Задължително в ЕККИ се представят на хартиен носител всички оригинални документи, документи със свеж подпис/печат (придружаващо писмо, декларации, сертификати), а всички останали могат да бъдат представяни само на електронен носител. Следва да се има предвид, че в случай на пропуски и непълноти в подадените от заявителите документи на електронен носител (и поради липсата им на хартиен носител) за Комисията ще е невъзможно тяхното разглеждане.

Във връзка с гореизложеното, моля заявителите да се съобразят с препоръката на ЕККИ в най-кратки срокове.


С влизането в сила на изменението на чл. 106, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 84 от 2018 г.), считано от 12.10.2018 г. Стандартните оперативни процедури по правилата за Добра клинична практика на комисиите по етика към лечебните заведения не подлежат на утвърждаване от изпълнителния директор на ИАЛ.