ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за фирмите

Със Заповед № А/14-0067/28.01.2014 г. на изпълнителния директор на ИАЛ е наредено „Титаника 2008” ЕООД - търговец на едро с медицински изделия да блокира в срок до 24 /двадесет и четири/ часа, намиращите се в склада на дружеството медицински изделия: тазобедрени ендопротези на производителя Apothecaries Sundries Manufacturing Co. Ltd. (ASCO) Индия и имплантати за остеосинтеза (всички видове плаки, конектори, винтове и пирони) на производителя Apothecaries Sundries Manufacturing Co. Ltd. (ASCO) Индия, произведени след 27.06.2013 г., включени в приложенията на сертификати №№ 40102/101/1/2011/СЕ от 25.10.2011 г. и 41102/101/1/2011/СЕ от 25.10.2011 г., издадени от нотифицирания орган EVPU a.s., Словашка Република, поради преустановяване действието на сертификатите. В Заповедта са описани действия, които следва да бъдат извършени от търговеца на едро по реда на Наредба № 22/14.10.2008 г. към Закона за медицинските изделия.

На основание §3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, ИАЛ напомня на заявителите, че крайният срок за попълване на списъците е 30 юни 2013 г.

ИАЛ съобщава, че във връзка с § 2, ал.1 и 2 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, Ви информираме следното:

1. Предоставяме на Вашето внимание утвърденото от Изпълнителния директор на ИАЛ ръководство за въвеждане и актуализиране на данните в списъка, включително правилата и условията, на които трябва да отговаря въвежданата информация

2. Попълването на информацията от:

- производители на медицински изделия;

- лица, упълномощени от производителя;

- физически или юридически лица, които комплектуват изделия;

- физически или юридически лица, които стерилизират изделия;

- търговци на едро с медицински изделия

ще стартира от 01.01.2013 г. и ще приключи на 30.06.2013 г.

3. Съдържанието на информацията, която следва да се попълва, е посочено подробно в чл.5, ал.1 на Наредбата.

Указание за попълване на формите за уведомление/заявление за клинично изпитване на медицински изделия

Заявление за получаване на становище от Комисия по етика за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

Заявление до Комисия по етика за съществени промени в клинично изпитване на медицинско изделие и документацията по чл. 48, ал. 1 от ЗМИ

Уведомление до ИАЛ за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие (чл. 45, ал. 2 от ЗМИ)

Заявление до ИАЛ за получаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

Заявление до ИАЛ за съществени промени в клинично изпитване на медицинско изделие и документацията по чл. 50, ал. 1 от ЗМИ

Форма за докладване на инцидент/потенциален инцидент при провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие.

Форма за докладване на сериозно нежелано събитие (SAE) по MEDDEV 2.7/3

ИАЛ уведомява, че на сайта на Министерство на здравеопазването е публикувана заповед РД-28-252 от 19.08.2011 г., с която се определя списъкът на медицинските изделия, които могат да се продават в обекти, различни от обектите по чл. 83, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-09-296 от 24.08.2007 на Министъра на здравеопазването.

Списъкът на медицинските изделия, включени в Заповед на министъра на здравеопазването по чл. 83, ал. 2 от Закона за медицинските изделия


Гръдни импланти на френската фирма PIP (“Poly Implant Prothese”) – резултати от тестове

На 27.09.2010 г. френският компетентен орган AFSSAPS публикува резултати от тестове на гръдни имплантати на френската фирма PIP, забранени за използване от 29.03.2010 г. Поради регистриране на увеличен брой доклади за инциденти с гръдните имплантати на РІР (предимно нарушаване на целостта на импланта с последващи локални усложнения), AFSSAPS е извършила проверката в местата на производство. Установено е, че използваният силикон за имплантите е различен от описания за получаване на СЕ-марка, поради което е взето решение за блокиране на изделията и забрана за използването им. Проведени са няколко теста с взетите изделия от местата на производство, като първите резултати от тях са оповестени на 27.09.2010 г. и могат да бъдат прочетени в документа от линка.

Фирмата-дистрибутор на имплантите в България е изтеглила неизползваните изделия от пазара.

Резултати от тестовете на гръдните имплантати със силиконов гел на фирмата “Poly Implant Prothese”, Франция


Блокиране на медицински изделия - дезинфекциращи кърпички на производителя “TRIAD GROUP”, САЩ

В ИАЛ е получена информация за блокиране на медицински изделия - напоени със спирт дезинфекциращи кърпички на производителя “TRIAD GROUP”, САЩ. Тези изделия не трябва да се използват от пациенти, поради установено бактериално замърсяване, което може да предизвика животозастрашаваща инфекция.

Съгласно получената досега информация в България посочените изделия са включени в Extavia Application Kit (комплект за прилагане на лекарствения продукт Extavia за третиране на множествена склероза на производителя B. Braun Melsungen AG, Германия, дистрибутиран от „Новартис Фарма Сървисез” ) и заедно с лекарствените продукти PegIntron на Schering-Plough, Белгия и Pegasys на Roche, Швейцария.

Възможно е дезинфекциращите кърпички да бъдат част от комплект за прилагане или да се предлагат и с други лекарствени продукти.

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НЕ СА ЗАСЕГНАТИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.


Заявление за регистрация/промяна в регистрация на производители и ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара и/или в действие на територията на РБългария, в съответствие с чл. 28, ал.1 или ал. 3, съответно ал.7 от ЗМИ

Заявление за регистрация/промяна в регистрация на производители и медицински изделия пуснати на пазара и/или в действие, на територията на РБългария, в съответствие с чл. 27 ал.1, съответно ал.3 от ЗМИ

Форма за предоставяне на информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на РБългария, в съответствие с чл. 30 от ЗМИ

Уведомление за пуснати на пазара и/или в действие ин витро диагностични медицински изделия на територията на РБългария, IVD Directive чл.10.6

Указания към заявителите за подготвяне на списък на група изделия, приложен към заявление за регистрация, уведомление или предоставяне на информация по реда на Глава втора от Закона за медицинските изделия

Категории медицински изделия

ИАЛ уведомява, че на сайта на Министерство на здравеопазването е публикувана заповед РД-28-252 от 19.08.2011 г., с която се определя списъкът на медицинските изделия, които могат да се продават в обекти, различни от обектите по чл. 83, ал. 1 от Закона за медицинските изделия. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-09-296 от 24.08.2007 на Министъра на здравеопазването.

Списъкът на медицинските изделия, включени в Заповед на министъра на здравеопазването по чл. 83, ал. 2 от Закона за медицинските изделия


Указания към заявителите, които подават в ИАЛ заявление за регистрация, уведомление  или форма за предоставяне на информация по реда на Глава втора от Закона за медицинските изделия

Модел за съдържание на декларацията за съответствие

UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) / Универсална номенклатурна система за медицински изделия


Важни линкове, свързани с регулацията на медицински изделия:

 • Ръководства, свързани с прилагане на Директивите за медицински изделия:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical_devices/documents/guidelines/index_en.htm

 • Номенклатурни Системи:

http://www.gmdnagency.com/?id=nom

 1. Нови мерки за избягване на грешки при работа с леупрорелин-съдържащи лекарствени продукти с удължено освобождаване
 2. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съветва да се продължи употребата на лекарства за хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания по време на пандемията, причинена от корона вирус (COVID-19).
 3. PRAC потвърждава ограничението за еднократна до четири седмична употреба на високодозови кремове за вагинална употреба, съдържащи естрадиол
 4. Седмица на лекарствената безопасност, 25-29 ноември 2019 г. Множествена лекарствена терапия: съобщаването на нежелани реакции спомага за безопасната употреба при прием на много лекарства едновременно.
 5. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед във връзка със скрининг (предварителен тест) на пациенти преди терапия с флуороурацил, капецитабин, тегафур и флуцитозин
 6. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА (ПРУ) / ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРУ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА СЛУЧАИ С ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ (НЛР) НА ИАЛ В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД НА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТЕКУЩАТА КЪМ НОВАТА СИСТЕМА EUDRAVIGI
 7. PRAC препоръчва прекратяване на продажбите на лекарствените продукти, съдържащи парацетамол с изменено освобождаване
 8. Единната централизирана платформа за всички периодични актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ) вече е задължителна
 9. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува списък на лекарства под допълнително наблюдение
 10. На вниманието на всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти на територията на Р. България

Архив на съобщенията, касаещи лекарствена безопасност

Съобщение до заявителите за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване

С решение на Етичната комисия за клинични изпитвания (ЕККИ) към Министъра на здравеопазването на Република България, Протокол № 32 от 29.09.2020 г., т. 7.69, се препоръчва на всички заявители за издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване или за издаване на разрешение за съществена промяна в разрешено клинично изпитване да представят цялата информация на хартиен и/или на електронен носител (CD, флаш памет и др.).

Това е необходимо във връзка с епидемичната ситуация в страната и начините на провеждане на заседанията на Комисията, както и с оптимизиране на съхранението на цялата документация по заявленията на хартиен носител. Задължително в ЕККИ се представят на хартиен носител всички оригинални документи, документи със свеж подпис/печат (придружаващо писмо, декларации, сертификати), а всички останали могат да бъдат представяни само на електронен носител. Следва да се има предвид, че в случай на пропуски и непълноти в подадените от заявителите документи на електронен носител (и поради липсата им на хартиен носител) за Комисията ще е невъзможно тяхното разглеждане.

Във връзка с гореизложеното, моля заявителите да се съобразят с препоръката на ЕККИ в най-кратки срокове.


С влизането в сила на изменението на чл. 106, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 84 от 2018 г.), считано от 12.10.2018 г. Стандартните оперативни процедури по правилата за Добра клинична практика на комисиите по етика към лечебните заведения не подлежат на утвърждаване от изпълнителния директор на ИАЛ.