Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Подаване на уведомление по чл. 254а, ал.2 от ЗЛПХМ за проекти на реклама на лекарствени продукти, предназначени за разпространение пред медицинските специалисти

С влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на ЗЛПХМ (обн. ДВ.бр. 60 от 05.08.2011г.) отпада режима по разрешаване на реклама на лекарствени продукти, предназначени за медицинските специалисти от ИАЛ на основание чл. 254а, ал.2 от ЗЛПХМ и същия става уведомителен.

За всички проекти на реклама на лекарствени продукти, предназначени за разпространение пред медицинските специалисти, следва да бъде пускано Уведомление по чл. 254а, ал.2 от ЗЛПХМ в ИАЛ. Проектът на реклама следва да е съобразен с изискванията на Глава XI от ЗЛПХМ и Наредба № 13 на МЗ.

Приложение : Образец на Уведомление по чл. 254,а, ал.2 от ЗЛПХМ.

                    Образец на Молба за одобряване на реклама на лекарствени продукти

SSL Certificates