ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Бланки

По Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
(Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 54 от 3 юли 2007 г.)

Заявление за разрешаване за употреба на лекарствен продукт

Заявление за разрешаване за употреба/регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

Заявление за промяна на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт

Заявление за изменение

Заявление за прехвърляне на правата върху разрешение за употреба на лекарствен продукт

Заявление за подновяване на разрешението за употреба

Заявление за паралелен внос на лекарствен продукт

Application to the Bulgarian Drug Agency - Bulgaria as Reference Member State in the mutual recognition (MRP)/decentralised (DC) procedures

Application to the Bulgarian Drug Agency - Bulgaria as Reference Member State in the mutual recognition (MRP)/decentralised (DC) procedures